NBX kjøper The Mint AS

Adam Jakobsen
2024-01-29
3 minutter

The Mint AS er et norsk selskap som har raffinert handel med edelstener ved å introdusere verdens første RWA-handelsplattform for etisk utvunnede rubiner og safirer fra Grønland. Med sin banebrytende tilnærming kombinerer selskapet ekte fysiske edelstener fra Grønland med NFT-teknologi, og gir en unik mulighet for alle investorer til å diversifisere sine porteføljer med edelstener som er nøye dokumentert fra gruven til hvelvet. The Mint AS har satt en ny standard i bransjen ved å tilby en transparent og etisk handelsplattform for verdifulle edelstener.

Les om vårt NBX Visa kredittkort.

Norwegian Block Exchange AS (NBX) har inngått en aksjekjøpsavtale med The Mint AS (The Mint) om kjøp av alle aksjene i The Mint med oppgjør i vederlagsaksjer i NBX, transaksjonen er forbeholdt godkjennelse i generalforsamling i NBX.

Et informasjonsmøte og den ekstraordinære generalforsamlingen forventes avholdt i løpet av februar. Avtalen sluttføres senest den 29. februar 2024.

The Mint AS prises til 24.000.000 NOK, og oppgjøret tar utgangspunkt i vektet gjennomsnitt siste 10 handelsdager før sluttførselsdato, dog vil maksimalt vederlaget ikke utgjøre mer enn 21.000.000 aksjer i NBX.

Synergiene skapt ved oppkjøpet forventes å øke inntektene til NBX med opptil 40 MNOK allerede det første året med en positiv margin på 10-14 MNOK.


Etter oppkjøpet vil The Mint være NBX sin satsning på tokenisering av virkelige verdier (RWA - Real world assets) hvor The Mint vil utvide både produktporteføljen og forretningsområdene, samt en geografisk ekspansjon slik at NBX når flere markeder.

Siden oktober har NBX og The Mint jobbet sammen mot å lansere en markedsplass for rubiner og safirer utvunnet på Grønland. Det er planlagt soft-launch neste uke.

Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Meldingen offentliggjøres på vegne av Norwegian Block Exchange AS av Stig Aleksander Kjos-Mathisen, Daglig leder.


Ansvarsfraskrivelse knyttet til fremtidsrettede uttalelser. Forhold som omtales i denne kunngjøringen kan utgjøre fremtidsrettede uttalelser. Fremtidsrettede uttalelser er uttalelser som ikke er historiske fakta, og kan identifiseres med ord som "tror", "forventer", "forventer", "strategi", "har til hensikt", "anslår", "vil", "kan", "fortsetter", "bør" og lignende uttrykk. De fremtidsrettede uttalelsene i denne kunngjøringen er basert på ulike forutsetninger, hvorav mange igjen er basert på ytterligere forutsetninger. Selv om selskapet mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble foretatt, er disse forutsetningene i seg selv underlagt betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi, og som ligger utenfor selskapets kontroll. De faktiske hendelsene kan avvike vesentlig fra den forventede utviklingen på grunn av en rekke faktorer, blant annet, men ikke begrenset til, endringer i offentlige investeringsnivåer, endringer i de generelle økonomiske, politiske og markedsmessige forholdene i markedene der selskapet driver virksomhet, selskapets evne til å tiltrekke seg, beholde og motivere kvalifisert personell, endringer i selskapets evne til å foreta kommersielt akseptable oppkjøp og strategiske investeringer, samt endringer i lover og forskrifter og den potensielle effekten av rettssaker og søksmål. Slike risikoer, usikkerheter og andre viktige faktorer kan føre til at de faktiske hendelsene avviker vesentlig fra de forventningene som uttrykkes eller antydes i denne kunngjøringen gjennom slike fremtidsrettede uttalelser. Selskapet gir ingen garanti for at forutsetningene som ligger til grunn for de fremtidsrettede uttalelsene i denne kunngjøringen er feilfrie, og påtar seg heller ikke noe ansvar for den fremtidige nøyaktigheten av meningene som uttrykkes i denne kunngjøringen, eller noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere uttalelsene i denne kunngjøringen for å gjenspeile etterfølgende hendelser. Du bør ikke legge for stor vekt på de fremtidsrettede uttalelsene i denne kunngjøringen.

Informasjonen, meningene og de fremtidsrettede utsagnene i denne meldingen gjelder kun per dato og kan endres uten varsel. Selskapet påtar seg ikke noen forpliktelse til å gjennomgå, oppdatere, bekrefte eller offentliggjøre revisjoner av fremtidsrettede uttalelser for å gjenspeile hendelser som inntreffer eller omstendigheter som oppstår i forhold til innholdet i denne meldingen.

Denne kunngjøringen er kun ment som informasjon og skal ikke brukes som erstatning for en selvstendig vurdering. Den er ikke ment som investeringsrådgivning og skal ikke under noen omstendigheter brukes eller betraktes som et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i selskapet.


Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling. Teksten er for det meste en kopi av børsmeldingen vi publiserte fredag 26. januar 2024.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX.

#rwa
Adam Jakobsen
2024-01-29
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.