#bitcoin

Verdien av bitcoin: Hvordan verdsette bitcoin?

Ian Leviness
2022-11-25
9 min

Siden lanseringen i 2009, har Bitcoin fortsatt å underholde og forvirre de globale finansmarkedene. Helt i begynnelsen ble Bitcoins verdi fastsatt ut i fra teorien om digital knapphet. Hvis du ikke er kjent med konseptet, kan du tenke deg fiat-penger som amerikanske dollar, euro eller norske kroner. Hvordan er tilbudet av disse valutaene begrenset?

Kort fortalt er eventuelle grenser som er satt, kontrollert av de respektive sentralbanker. Det betyr at for fiat-valutaer eksisterer det ikke grenser, siden forsyningene deres teoretisk sett kan endres når som helst. Bitcoins tilbud er styrt av digital knapphet. Digital knappet betyr at bitcoin har et tilbud som er begrenset gjennom koden i stedet for av en sentral autoritet. Bare 21 millioner bitcoins vil noensinne eksistere, og ingen kan noen gang endre dette. På grunn av dette er konsensus blant Bitcoins støttespillere eller "bulls" at når flere bitcoins blir kjøpt, vil prisen uunngåelig gå opp og til slutt befinne seg på høyere og høyere nivåer. Desto flere som kjøper bitcoin etter hvert som årene går, desto mindre Bitcoin vil være tilgjengelig for kjøp. Grunnen til dette er at utstedelsen av nye bitcoins, også kalt blokkbelønningen, halveres hvert fjerde år.
Generelt sett er en block reward blokkbelønning det som er gitt til mineren som "løser en blokk". Å løse en blokk refererer i sin tur til bekreftelsen av at en gruppe bitcointransaksjoner er legitime, og derfor fortjener å bli lagret i Bitcoins distribuerte database som kalles blockchain. Dette navnet kommer av det faktum at databasen fungerer som en kjede av tidsstemplede transaksjoner kalt "blokker". Hver blokk legges til gjennom mining-prosessen, som til pålydende er prosessen for å sikre at transaksjoner kan og bør gjøres av de involverte partene som nevnt ovenfor. Selv om dette kan høres ekstremt lik prosessen med å klarere transaksjoner gjennom banker, ligger miningens unike egenskap i det faktum at den kombinerer klarerings- eller oppgjørsprosessen med mynteprosessen til et slags "digitalt gullrush". Hver person som miner konkurrerer om å være den første til å løse en blokk. Dette er en regneøvelse som involverer store mengder datakraft. Den første mineren som løser en ny blokk mottar til gjengjeld en blokkbelønning. Denne er per idag 6,25 bitcoins. Denne operasjonen er den eneste måten nye bitcoins blir lansert på, og slik har det vært siden bitcoin sin opprinnelse.

På toppen av dette kan hverken mining-prosessen eller Bitcoins utstedelsesmekanisme (blokkbelønningen) endres av noen. Koden anses derfor for å være uforanderlig.

Disse faktorene har for alltid snudd begrepet knapphet på hodet, noe som har ført til at ideen om Bitcoin var banebrytende for begrepet "digital knapphet". Ved å bruke kjernekonseptene til digital knapphet, ble Bitcoin konstruert med mål om å ha reell, betydelig verdi, som vi kan bruke til å se på Bitcoins andre forslag om verdi.

Påstanden om at Bitcoin er “digitalt gull”

Tilfellene nedenfor hjelper til med å illustrere hvordan Bitcoin kan betraktes som "digitalt gull", både gjennom sin digitale knapphet og periodiske kutt i belønningen, samt den historiske investeringsytelsen som et reservemiddel, noe de fleste investorer bruker gull til.
Kanskje den enkleste måten å forstå bitcoin sin digitale knapphet på er gjennom Stock-to-flow modellen, som ble popularisert av den pseudonyme Bitcoin-analytikeren PlanB. Stock-to-Flow modellen går ut i fra at Bitcoin’s pris kontinuerlig vil øke etter hvert som antall nye bitcoin som utstedes minker. Hvis du tenker på “Stock” som antall Bitcoin i sirkulasjon og “Flow” som antall nye bitcoin som blir utstedt, så er det lett å forstå hvordan modellen når denne konklusjonen, da antall nyutstedte bitcoin minker hvert fjerde år. Hovedsakelig, i sin opprinnelige form ovenfor, vurderer den Bitcoins 10-årige markedsdata (desember 2009-februar 2019) og fester et Stock-to-flow forhold til det.

PlanB, den involverte analytikeren, koblet deretter alt dette inn i en lineær regresjonsmodell for å prøve å forutsi hva Bitcoins pris ville være på veien. Alt i alt var ikke resultatene perfekte, men igjen – det er ingen modell. Likevel viser nærheten til S2F-linjen (den svarte linjen) til Bitcoins faktiske prisbevegelser (den fargede stiplede linjen) at modellen generelt er ganske nøyaktig relatert til historiske data. På et kvantitativt nivå påpeker PlanB at dets nøyaktighet støttes av eksistensen av det som kalles et "makt-lov-forhold", som refererer til det faktum at begge linjene kommer sammen i en nesten rett linje. Det faktum at dette forholdet peker på en 95%-korrelasjon kan antas å bety at det til dags dato er Stock-to-flow modellen som er den mest nøyaktige der ute for å predikere Bitcoins prisvekst ettersom knappheten øker over tid.

Siden uforanderlig og evig økende knapphet er Bitcoins pengepolitikk, kan vi ta dette og det ovennevnte som grunnlag for at Bitcoin er en verdioppbevarer, sammenlignet med gull (digitalt gull).

Diversifisering av Bitcoin

I tillegg til at «Stock-to-flow» modellen gir et sterkt argument for Bitcoins status som en verdioppbevarer, er det også betydelig bevis for at Bitcoin, i likhet med gull, er en sterk diversifiserende for omtrent alle slags porteføljer.

CoinShares, et av verdens ledende kryptovalutaforskningsfirmaer, ga i forrige måned ut en rapport som viser avkastningen til en investeringsportefølje med 4% Bitcoin fra oktober 2015 til juli 2020, sammenlignet med resultatene til en tradisjonell portefølje av 60% aksjer og 40% obligasjoner over samme tidsperiode. De valgte 4% Bitcoin fordi de hadde satt en målestokk for å øke en portefølje som allerede var tradisjonelt vektet (60/40 aksjer/obligasjoner) med 120 basispunkter når det gjaldt risikobudsjettet (det totale risikopotensialet).

Det de fant er viktig for Bitcoins verdiproposisjon. Sammenlignet med en tradisjonell investeringsportefølje, som oppnådde 9,1% årlig avkastning med 8,6% volatilitet, oppnådde porteføljen med 4% Bitcoin 18,8% årlig avkastning med 9,8% volatilitet. Dette viser er at Bitcoin ikke bare sannsynligvis er en verdioppbevarer som beskrevet ovenfor, men også en kraftig diversifier, spesielt hvis du sammenligner ytelsen til gull, så vel som det at Sharpe-forholdet i utgangspunktet er det dobbelte av alt annet oppført. Er et Sharpe Ratio et velkjent mål på "risikojustert avkastning" eller avkastning justert for volatiliten/svigningene. Generelt peker en høyere Sharpe Ratio på en mer effektiv portefølje med høyere avkastning.

Med dette i tankene, bør du tenke på det faktum at CoinShares sin forskning fant at en portefølje med bare 4% Bitcoin hadde en Sharp Ratio på 1,67, i motsetning til 0,78 for en tradisjonell portefølje. Den ordentlige effekten av Bitcoin som en diversifiserer har vært tydelig siden 2015-2020, det ble funnet å ha mer enn doblet effektiviteten til porteføljen den var i, sammenlignet med den samlede risikoen.

Kan Bitcoin være en sikring mot global markedsvolatilitet?

SeekingAlpha hadde også utført lignende undersøkelser i år. Ved å bruke markedsdata fra oktober 2014 til juni 2020 sammenlignet de først avkastningen til Bitcoin alene med avkastningen til aksjer og obligasjoner, ved bruk av kjente ETFer (børshandlede fond) som indekser (SPY og TLT) for de to sistnevnte.

Det de oppdaget var at "på risikojustert basis har Bitcoin vært en bedre investering enn de andre aktivaklassene (aksjer og obligasjoner fra 2014-2020)." Her er det rimelig å spørre: betyr dette også at Bitcoin også kan være en sikring mot markedsfall i aksjer og obligasjoner?
I sin forskning konkluderte SeekingAlphas analytikere med at Bitcoin var negativt korrelert med obligasjonsmarkedene i samme tidsperiode. Dette kan antas å bety at Bitcoin, til en viss grad øker i verdi når obligasjoner går ned, men det er viktig å merke seg at for at en sikring skal være "perfekt", må den ha en negativ korrelasjon på 100% ( -1). Siden SeekingAlphas forskning fant at Bitcoins negative korrelasjon med obligasjoner bare var -0,08 eller -8%, passer den ikke beskrivelsen av perfekt sikring.

Allikevel er 8% ingenting å vende seg fra. Med dette i bakhodet kan en effektiv portefølje konstrueres som inkluderer både obligasjoner og bitcoin. Før du vurderer hvordan det kan se ut, er det imidlertid viktig å ta SeekingAlphas resultater av å sammenligne aksjer med Bitcoin også i betraktning. Fra 2014-2020 fant de at Bitcoin hadde en "moderat positiv" korrelasjon på 0,23 eller 23% med aksjer. Selv om dette kan virke lavt, indikerer det historisk et statistisk signifikant forhold mellom to variabler eller i dette tilfellet aktivaer. Ved å bruke dette tallet kan det sies at generelt er det en god sjanse for at hvis aksjer øker, øker også Bitcoin og omvendt. Dette ble sett i praksis da Bitcoin i mars 2020 i år falt 50% i forbindelse med nedgang i aksjemarkedet på grunn av at verden ble rammet av Covid19. Siden dette tallet bare er 23%, er det likevel viktig å huske at denne typen hendelser ikke alltid vil forekomme. Faktisk viser dataene for det meste at Bitcoin ikke vil beveger seg likt med aksjer.

Hvis noe av det ovenstående virker forvirrende, er det fordi det er det.

Hvis resultatene av SeekingAlphas bakprøvde porteføljer (porteføljer basert på tidligere data) i den samme studien vurderes, er det mulig å få en klarere ide om hva slags effekt alle disse sammenhenger har i praksis. Ved hjelp av historiske data fra 2014-2020 konstruerte teamet av SeekingAlpha fire forskjellige porteføljer, en uten Bitcoin, og tre med 5% Bitcoin, men varierende mengder aksjer og obligasjoner. Er det tydelig at enhver portefølje med Bitcoin ga høyere avkastning i løpet av de fem årene det ble studert. I tillegg, oppnådde porteføljen med 55% aksjer og 40% obligasjoner ble brukt, den høyeste Sharpe Ratioen, noe som peker i retning av at en portefølje er i en betydelig effektiv tilstand når det gjelder risiko versus avkastning. Videre, hvis en eiendel som Bitcoin produserer et så høyere Sharpe-forhold sammenlignet med i hovedsak alle andre alternativer, kan det sies at det er den mest effektive diversifisereren tilgjengelig, basert på studietiden.

Dette bekrefter både CoinShares og SeekingAlphas konklusjoner som ser ut til å indikere det samme: at Bitcoin til en viss grad fungerer som en verdioppbevarer og som "digitalt gull." Ved å bruke alle disse konklusjonene kan du begynne å utvikle dine egne handels-/investeringsstrategier med hensyn til Bitcoin mens du husker at tilfellene ovenfor ikke er de eneste verdiforslagene, og hver av dem bærer sine egne risikoer.

Denne teksten har til hensikt  å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#bitcoin
Ian Leviness
2022-11-25
9 min

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.