Hva er delegering?

Når du delegerer beholder du eierskapet til dine ADA, men du gir et staking pool lov til å bruke den delegerte ADA verdi for å sikre blokkjeden gjennom et delegasjons sertifikat. Til gjengjeld blir du belønnet proporsjonalt med antallet ADA du delegerer.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.